คณะกรรมการมูลนิธิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสาท มีแต้ม

ประธานกรรมการ
อดีตอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภค
กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรรมการมูลนิธิรักษ์บ้านเกิดภาคใต้

รัษฎา มนูรัษฎา

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
• อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
• อดีตอุปนายก สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน
• รองประธาน สมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
• รองประธาน มูลนิธิไชยวนา

นายแพทย์ นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
• อดีตสมาชิกวุฒิสภา ปี 2543 – 2549
• อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 2552 – 2558
• อดีตคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสื่อภาคประชาชนอีสาน

ดร. อาภา หวังเกียรติ

กรรมการ
• รองคณะบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
 อดีตอนุกรรมการสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 อดีตนักพัฒนาเอกชนสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม

สุวิทย์ กุหลาบวงศ์

กรรมการ
• อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการประสานงาน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคอีสาน
• อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาสาสมัคร มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
• ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี
• ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขงอีสาน

ธีรพันธ์ พันธ์คีรี

กรรมการ
• ทนายความ

ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์

กรรมการ
• อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์

กรรมการและเหรัญญิก
• ทนายความ
• จัดรายการวิทยุ “สภาความคิด” FM105 Smile Thailand
• รองประธานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
• อดีตกรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง

ส.รัตนมณี พลกล้า

กรรมการและผู้ประสานงาน
• อดีตอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
• อดีตอนุกรรมการฝ่ายคดีสิทธิมนุษยชน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
• กรรมการมูลนิธิแม่น้ำเพื่อชีวิต
• ผู้ประสานงานเครือข่ายนักกฏหมายแม่น้ำโขง ประเทศไทย