คณะทำงาน

ส.รัตนมณี พลกล้า

ผู้ประสานงาน และทนายความ

Prashant Bhaget

ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์

ทนายความ ที่ปรึกษาฝ่ายคดีและการสื่อสาร

ธีรพันธ์ พันธ์คีรี

ทนายความ ที่ปรึกษาฝ่ายคดี

วีรวัฒน์ อบโอ

ทนายความ ผู้ประสานงานคดี

เฉลิมศรี ประเสริฐศรี

ทนายความ ผู้ประสานงานคดีปกครอง

ทิตศาสตร์ สุดแสน

ทนายความ

อธิวัฒน์ เส้งคุ่ย

ทนายความ

พวงมณี จันต๊ะเวียง

ธุรการและการเงิน

เดชา คำเบ้าเมือง

สื่อสารองค์กร

มิ่งขวัญ ถือเหมาะ

สื่อสารองค์กร

อาทิตยา งามประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่กฎหมาย