โครงการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ช่วยทนายความ (Paralegal) เพื่อการบริการและให้ความรู้
และให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายแก่ชุมชน (Brono)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งที่ 1 วันที่ 14-16 มกราคม 2565 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทนายความวิทยากรผู้อบรม
1. ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
2. ส. รัตนมณี พลกล้า (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
3. Mr.Prashant Singh (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
4. วีรวัฒน์ อบโอ (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
5. ทิตศาสตร์ สุดแสน (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
6. อธิวัฒน์ เส้งคุ่ย (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
7. กฤษดา ขุนณรงค์ (เครือข่ายทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนภาคใต้)
8. ยุพาพรรณ วชิรวัฒนากาญจน์ (เครือข่ายทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนภาคใต้)

หัวข้อการอบรม
– คดีแพ่งเบื้องต้น
– คดีอาญาเบื้องต้น
– คดีปกครองเบื้องต้น
– การสืบข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล


โครงการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ช่วยทนายความ (Paralegal) เพื่อการบริการและให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายแก่ชุมชน (Brono)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งที่ 2 วันที่ 14-16 มกราคม 2565 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทนายความวิทยากรผู้อบรม
1. ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
2. ส. รัตนมณี พลกล้า (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
3. Mr.Prashant Singh (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
4. วีรวัฒน์ อบโอ (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
5. ทิตศาสตร์ สุดแสน (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
6. อธิวัฒน์ เส้งคุ่ย (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน)
7. กฤษดา ขุนณรงค์ (เครือข่ายทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนภาคใต้)
8. ยุพาพรรณ วชิรวัฒนากาญจน์ (เครือข่ายทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนภาคใต้)

หัวข้อการอบรม