มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน เดิม คือ “ศูนย์ข้อมูลชุมชน หรือ Community Resource Centre” ชื่อย่อว่า ศขช. หรือ CRC ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความสิทธิมนุษยชนและเพื่อประโยชน์สาธารณะ ร่วมกับ ประชานต์ ซิงห์ นักสิทธิมนุษยชน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 ต่อมา ได้จดทะเบียนในประเทศไทยเป็น “มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน” เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2558

ในฐานะนักกฎหมายสาธารณประโยชน์ เราทำงานเพื่อประชาชน นั่นเป็นเหตุผลที่เราเรียกว่าศูนย์ข้อมูลชุมชน

ปัจจุบัน CRC เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย ทำงานร่วมกับชุมชนที่ได้รับหรือจะได้รับผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม จากโครงการพัฒนาที่ไม่ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ได้มีการวางแผนและการควบคุมตรวจสอบที่ดี ปัจจุบัน CRC ทำงานกับชุมชนมาแล้วกว่า 30 ชุมชน มีชาวบ้านที่ทำงานร่วมกันในชุมชนกว่า 1,500 คน ในประเทศไทย ทั่วทุกภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาต่างๆ ได้แก่ เหมืองแร่ลิกไนต์ เหมืองแร่ทองคำ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าถ่านหิน เขื่อนกันคลื่นบริเวณชายหาด โครงการที่ก่อมลพิษและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้ง ทำงานในการปกป้องช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน และยังทำงานร่วมกับชุมชนและเครือข่ายระหว่างประเทศในประเด็นการละเมิดสิทธิข้ามพรมแดน ไม่ว่าจะเป็นจากการลงทุนของคนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในมุมมองของธุรกิจและสิทธิมนุษยชน จากการทำงานในฐานะนักกฎหมายและทนายความ CRC ประสบความสำเร็จในการทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย มีคดีที่ได้สร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไว้หลายกรณี