มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำงานในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ทำงานในการสร้างความมั่นใจให้ชุมชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชุมชน ในขณะเดียวกันยังติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจองค์กร

  • ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิทธิในสิ่งแวดล้อม ผ่านการให้ความช่วยเหลือดำเนินคดี เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิทธิในสิ่งแวดล้อม  ของประชาชน
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมระบอบประชาธิปไตย ด้วยการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชน

A participatory democratic society free from human rights and environmental rights violations and discrimination, where communities will live in happiness in a peaceful, sustainable and good environment.

“ร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่ปราศจากการละเมิดและการเลือกปฏิบัติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข สงบ ยั่งยืน และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี”