ประวัติและความเป็นมาของสมาคม

สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี