ประมงพื้นบ้านค้านตั้ง กก. รับฟังความเห็นทบทวนแนวเขตชายฝั่งสตูล ชี้เอื้อประมงพาณิชย์

เมื่อวันที 23 พฤษภาคม  2566 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ภายในศาลากลางจังหวัดสตูล นายอับดุลรอสัก เกมหวัง นายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล, นายสมบูรณ์  คำแหง ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.), นายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย พร้อมด้วยผู้แทนชาวประมงพื้นบ้านตำบลปากน้ำ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอเมือง รวมทั้งหมด 10 คน เข้ายื่นหนังสือถึงรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อขอให้เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน และคัดค้านการออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการให้ทบทวนและรับฟังความคิดเห็นกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2565

โดยมีนายกูสาลี ยาแบโด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล และนายนิพนธ์ เสนอินทร์ ประมงจังหวัดสตูล เป็นผู้รับหนังสือ ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยทราบข่าวว่าจังหวัดสตูลได้มีคำสั่งโดยการเสนอของสำนักงานประมงจังหวัดสตูล ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ทบทวนแนวเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดสตูล ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2565 โดยที่มาอ้างว่า แนวเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดสตูล ตามกฎกระทรวงฯ ไม่เคยมีกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่เคยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล มาก่อน และมีการกล่าวอ้างว่า เขตทะเลชายฝั่งตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชาวประมงสตูลจำนวนมาก

ขอเรียนว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะก่อนหน้าการกำหนดกฎกระทรวงฯ เขตทะเลชายฝั่งจังหวัดสตูล ดังกล่าว คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูลในขณะนั้นได้เคยรวบรวมข้อมูล ประชุมปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นนานกว่า 2 ปี เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อความยั่งยืน สงวนแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการประมงศักยภาพสูงมากเกินควร ป้องกันการส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในภาพรวม และหวังให้เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้ชาวประมงพื้นบ้านรายเล็กรายน้อยได้ประกอบอาชีพ ต่อมาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูลชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเขตทะเลชายฝั่งล่าสุด นับเป็นประโยชน์ต่อ “ชาวประมงพื้นบ้าน” ซึ่งเป็นชาวประมงส่วนใหญ่กว่า 90% ของจังหวัด มากที่สุดนับตั้งแต่อดีตมีเขตทะเลเพื่อการบริหารจัดการสัตว์น้ำทะเล เป็นต้นมา

จากการที่จังหวัดสตูลและสำนักงานประมงจังหวัดสตูลได้มีคำสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นใหม่เพื่อแก้ไข กฎกระทรวงฯ โดยที่แทบยังไม่ได้บังคับใช้เลยนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง จะนำไปสู่ความขัดแย้งของชาวประมงกลุ่มต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น และนับเป็นการหักหลังชาวบ้านเพียงเพราะเห็นแก่กลุ่มประมงพาณิชย์ ที่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตนแค่ไม่กี่คนเท่านั้น

สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล  สมาคมประมงพื้นบ้านตำบลปากน้ำ  สมาคมประมงพื้นบ้านตำบลขอนคลานและสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล  มีความเห็นร่วมกันว่า ขอให้จังหวัดฯ ยุติการดำเนินการออกคำสั่งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว และแจ้งให้ “สำนักงานประมงจังหวัดสตูล” รวมทั้งหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ อย่าเพิกเฉย อย่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และบังคับใช้แนวเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดสตูลในทันที่

หากไม่มีการยุติการออกคำสั่ง ภาคประชาชนไม่สามารถมีความเห็นเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากจะเห็นว่า เป็นกระบวนการทำลายผลประโยชน์ของประชาชนคนเล็กคนน้อยเอื้อประโยชน์ชาวประมงพาณิชย์ จงใจสร้างช่องว่าง เพื่อจะได้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะสำนักงานประมงจังหวัดสตูล ที่จะต้องเป็นผู้นำในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน หากเป็นเช่นนั้น เครือข่ายจะร่วมกับภาคีทุกส่วน พิจารณายกระดับการคัดค้านและจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป