สมัชชาแม่น้ำเจ้าพระยาและภาคี

เนื่องจากแผนการก่อสร้างถนนเลียบริมฝั่งในแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาว 14 กม. กว้าง 10 เมตร ด้วยงบประมาณ 14,006 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เมื่อ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีกระบวนการศึกษาโครงการฯ ไปแล้ว โดยใช้งบประมาณ 119.51 ล้านบาท

เครือข่ายภาคประชาสังคมในนาม “สมัชชาแม่น้ำเจ้าพระยาและภาคี” ซึ่งประกอบไปด้วย นักวิชาการ ผู้ประกอบอาชีพ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน ได้ทำการศึกษาข้อมูลทั้งงานวิจัยและข้อกฎหมาย จึงมีข้อห่วงกังวลว่า โครงการดังกล่าว จะส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการขนส่งและเดินทางทางน้ำ

อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มิได้ฟังเสียงทักท้วงของภาคประชาสังคม อีกทั้งยังมีการผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่มาของการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กระทั่งวันที่ 9 มีนาคม 2566 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาว่า โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมฝั่งในแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำสั่งให้ระงับโครงการดังกล่าวจนกว่าจะมีคำพิพากษาเป็นอื่น