ผลงานของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน

เป้าหมายหลักของเราคือการทำงานและเป็นตัวแทนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จากโครงการอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่มีการวางแผนที่ไม่ดีและไม่ได้รับการควบคุม
จนถึงปัจจุบัน เราได้ดำเนินการประมาณ 100 กรณีจากกว่า 20 ชุมชน รวมถึงโครงการเหมืองแร่ สิทธิในที่ดิน มลพิษทางอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชีวมวลและการชลประทาน มลพิษ และเราได้ปกป้องสิทธิของคนหลายร้อยคนในชุมชนท้องถิ่น .

ในงานของเรา เราให้การสนับสนุนทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาและเป็นตัวแทนแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงการต่างๆ

มีเพียงการแก้ปัญหาระยะยาวเท่านั้นที่จะบรรลุผลที่ยั่งยืน และผ่านการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนเท่านั้นที่จะสามารถบรรลุถึงสิทธิของพวกเขาได้อย่างแท้จริง ดังนั้นทางมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนจึงจัดให้มีการสร้างขีดความสามารถทางกฎหมายแก่ชุมชนที่เราเป็นตัวแทน และกลยุทธ์ โดยเจตนาของเราคือ เป็นแรงผลักดันให้คนในชุมชน ตลอดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้พวกเขายืนยันในสิทธิของตนเอง ซึ่งมูลนิธิจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเครื่องมือและกลไกทางกฎหมายในประเทศ และระหว่างประเทศที่สามารถนำมาใช้เพื่อปกป้องสิทธิของชุมชน วัตถุประสงค์ของการอบรม คือ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ช่วยทนายความ การสร้างเครือข่ายทนายของผู้นำชุมชน จะช่วยสนับสนุนผู้ประสบภัยในหมู่บ้าน รวบรวมข้อมูลสำหรับคดีความและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับคดี

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบต่อกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคของเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมที่มีและควรมีต่อประเทศไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว
มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน จึงเฝ้าติดตามการดำเนินการตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ได้ให้สัตยาบันผ่านเช่น การส่งรายงานเงาต่อคณะกรรมการติดตามตราสารระหว่างประเทศในกระบวนการรายงาน

เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นในระดับนโยบายด้วย ดังนั้นเราจึงมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายทางกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการปกป้องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค

ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการอุตสาหกรรมและการพัฒนา ที่มีผลกระทบข้ามพรมแดน และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนตระหนักถึงความสำคัญที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างและระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมภายในและข้ามพรมแดนของประเทศไทย ดังนั้นมูลนิธิจึงมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย และมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนกำลังดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายจำนวนมากซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย (รวมถึงกรณีที่มีผลกระทบข้ามพรมแดน)

ด้านล่างนี้ มีการนำเสนอกรณีศึกษา เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานปัจจุบันของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน